Bayilik İşlemleri


BAYİLİK MÜRACAAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:

•İstanbul TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik teşkilatı Müdürlüğü

•TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü

•TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü

•TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü

Yukarıda sarahaten belirtilen Müdürlük dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca usulüne uygun olmadan yapılan müracaatlar ile posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatların da bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez. Bayilik gerçek ve tüzel kişilere verilir; Tüzel kişiler müracaat esnasında ortaklık yapısını gösteren belgeyi müracaatı alan birime ibraz etmek zorundadır. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanıltıcı yanlış beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

Bayilik yapılacak mahal için aranacak asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Bayilik mahalli Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ nin 12. maddesinde belirtilen standartlara göre uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır
 2. Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkân vasfında olmalıdır. Ancak müracaat edilen bölgenin koşulları göz önünde bulundurularak giriş katı olmayan mekânlarda TJK Yönetim Kurulu yetkisinde değerlendirilebilir.
 3. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 250(iki yüz elli) metre olacaktır
 4. TJK, bayilik talebinde bulunanların başvurularını değerlendirirken bölgenin potansiyelini, bölgedeki mevcut bayilerin satış durumlarını, bilet kabul adetlerini göz önünde bulundurarak işbu yönetmeliğin 6/c fıkrasının uygulanması tamamen TJK Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.
 5. AVM’ler için yapılan başvurularda mesafe şartı aranmaz. Ancak, AVM içine bu şart ile açılan bayilikler hiçbir koşul altında AVM dışına çıkarılamaz.
 6. Hâlihazırda iddaa bayiliği faaliyetinde bulunup aynı mekân için ganyan bayiliği başvurusunda bulunanların müracaatları Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ nin 6d fıkrasındaki hususlar çerçevesinde değerlendirilir.

BAYİLİK MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

 1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
 2. Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdan örneği
 3. İkametgâh belgesi (son üç ay içinde alınmış)
 4. Arşiv kayıtlı Adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
 5. Özgeçmiş yazısı ( CV )
 6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti (Noter tasdikli sürücü belgesi de belge olarak kabul edilir )
 7. Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
 8. Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
 9. Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge
 10. Tetkik bedeli olarak yatırılan makbuzun aslı (1.000 TL.)
 11. Vekil marifeti ile müracaat edilmesi halinde, noter huzurunda tanzim edilmiş vekâletnamenin aslı
 12. Başvuru sahibi hâlihazırda spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri
 13. Müracaat sahibi bordrolu ise son 3 aylık maaş bordro bilgileri, son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları ve banka kredi notunu gösteren belge; Müracaatçı bordrolu çalışan değil ise son 3 aylık banka hesap döküm ve üzerine var ise gayrimenkul ( ev, arsa, araç vb. ) tapuları ve banka kredi notunu gösteren belge.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN;

 1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi
 2. Ticaret sicil gazetesi örneği
 3. Ortakların ve şirket müdürlerinin nüfus cüzdan fotokopileri
 4. Şirket müdürleri ve ortaklarına ait arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 5. İmza sirküleri
 6. Şirket kaşesi
 7. Tüzel kişi mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge
 8. Vergi levhası örneği
 9. Bayilik açılacak mahallin içinden ve her cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alan en az ikişer adet fotoğraf (arka yüzüne müracaat sahibinin adı/soyadı ve müracaat adresi yazılacak)
 10. Tetkik bedeli olarak yatırılan makbuzun aslı (1.000 TL.)
 11. Başvuru sahibi hâlihazırda Spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri
 12. TJK tarafından belirlenecek şartlara haiz kefalet beyanı

BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Mal sahibi ise noter tasdikli işyerinin tapusu
 2. Kiracı ise en az 1 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi
 3. İşyerinde telefon olduğunu gösterir belge
 4. Yeni çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
 5. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 6. Gerçek kişiler için, 100 gram altın karşılığı olan TL nakit teminatın banka dekontu
 7. Tüzel kişiler için 75.000 TL nakit veya en az 1 yıl süreli 75.000 TL. karşılığı banka teminat mektubu ( Süresi bittiğinde yenilenecektir. )
 8. Gerçek kişi için noterden imza örneği

DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

GANYAN BAYİLİĞİNİN 1.DERECEDE YAKININA DEVRİ

Bayi, birinci derece akrabalarına (ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak kaydıyla) devir talebinde bulunabilir. Müracaat TJK Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemi karşılığında TJK’ ya bedel ödenmez.

AİLE İÇİ DEVİR TALEBİNDE İSTENECEK BELGELER;

DEVREDECEK BAYİ SAHİBİ ADINA İSTENEN BELGELER;
 1. TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ ne hitaben devir nedenini de belirten dilekçe,
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşine devir yapılacak ise ilaveten evlilik cüzdanı fotokopisi,
 3. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge.
DEVRALACAK AİLE FERDİ İÇİN İSTENECEK BELGELER;
 1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
 2. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
 3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
 4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilir),
 5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
OLUMLU SONUÇLANAN DEVİR MÜRACAATLARINDA VERİLEN RANDEVU GÜNÜNDE GETİRİLECEK BELGELER;
 1. İş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, devralacak kişi dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 2. Temlikname (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 3. Noterden imza beyannamesi
 4. Bayilik mahallinde bulunan telefon ve N/N hattın devrinin yeni kişi üzerine yapıldığına dair sözleşme.
 5. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 6. TJK bayilik ruhsatı

BAYİ RUHSAT SAHİBİNİN VEFATI DURUMUNDA VARİSLERİN DEVİR TALEBİNDE İSTENECEK BELGELER;

Gaipliği hüküm altına alınan veya vefat eden bayiinin en geç 30 gün içinde başvuru kaydı ile veraset ilamı ile belirlenen varislerinden; ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak üzere, herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, diğer varislerin noterden muvaffakatları ile bayiliğin mirasçılardan biri adına devri talep edilebilir. Bu devirler “Aile içi” devir olarak adlandırılır. Tüzel kişilere ait bayiliklerde şirket yetkililerinden birinin vefatı halinde yukarıda belirtilen vefat eden ilgilinin varisleri dışında ilgili varislerin onayı ile diğer şirket ortakları da söz konusu bayiliğin kendilerine devrini talep edebilir. Vefat eden bayi için devir talebinde bulunanlar Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden temiz kâğıdı getirmek zorundadır.

Bayiinin vesayet veya hacir altına alınması halinde bayiliğin devrinde; bayi evli ise birinci öncelik bayiinin eşine aittir.

Bayiinin bekâr olması veya eşin bayiliği yürütme iradesinin olmaması halinde ise anne, baba, çocuklar ve kardeşler ile sınırlı olmak üzere herhangi biri bayiliğe devam etmek arzusunda ise, vasinin veya kayyumun noterden muvafakatleri ile yukarıda sayılanlardan biri adına bayiliğin devri talep edilebilir. Bu hallerde devir talebinde bulunan bayiinin amme (Vergi, SSK gibi ) borcu olmadığına veya borcu varsa yapılandırıldığına ve düzenli ödendiğine dair resmi belge ibrazı zorunludur.

DEVRALACAK KİŞİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER;
 1. Bayiliği devralacak varisin müracaatına ilişkin TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ ne hitaben yazdığı dilekçe,
 2. Ölüm belgesi,
 3. Veraset ilamı,
 4. Diğer mirasçıların olması durumunda bayiliği devralacak kişi lehine bayilik haklarından feragatini gösteren noterde düzenlenmiş feragatname.
DEVRALACAK KİŞİ ADINA İSTENECEK BELGELER;
 1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
 2. İkametgâh belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
 3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
 4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilir),
 5. Yeni çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
OLUMLU SONUÇLANAN DEVİR MÜRACAATLARINDA VERİLEN SÖZLEŞME RANDEVU GÜNÜNDE GETİRİLECEK BELGELER;
 1. İş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, devralacak kişi dükkân sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 2. Teminata ait veraset intikal vergisinin ödendiğine dair yazı (dilekçe örneği ilgili saha satış sorumlusu tarafından verilecek),
 3. Noterden imza beyannamesi
 4. Bayilik mahilinde bunan telefon ve N/N hattın devrinin yeni kişi üzerine yapıldığına dair sözleşme
 5. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 6. TJK bayilik ruhsatı

NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir

GANYAN BAYİLİĞİNİN 3.ŞAHISLARA DEVRİ

BAYİLİĞİN GERÇEK KİŞİLERDEN GERÇEK KİŞİLERE DEVRİ;

TJK’ nın onayı ile bayiliğini gerçek kişilere devir etmek isteyen ve faaliyetine gerçek kişi olarak devam eden bayilerden fatura karşılığı 6.000 TL devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

 1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
 2. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
 3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
 4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilecektir),
 5. Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf
 6. Devralacak kişi kiracı ise iş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 7. Noterden imza beyannamesi
 8. Bayideki mevcut telefon ve N/N hattını üzerine aldığına dair sözleşme,
 9. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 10. Devralacak kişi bordrolu çalışan ise son 3 aylık maaş bordrosu,
 11. Devralacak kişiye ait son 3 aylık banka hesap dökümü,
 12. Devralacak kişi adına varsa gayrimenkul ve tapu fotokopileri (ev, arsa, araç vb.),
 13. Banka kredi notunu gösteren belge,
 14. Taahhütname (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 15. 100 Gr. Altın karşılığı TL. bayilik teminatı (teminatın yatacağı hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlularından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.).

BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK GERÇEK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir,)
 2. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge,
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı,
 4. 6.000 TL devir işlem bedeli , (yatıralacak hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır).

NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

BAYİLİĞİN GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERE DEVRİ;

TJK’ nın onayı ile bayiliğini tüzel kişilere devir etmek isteyen gerçek kişilerden fatura karşılığı 6.000 TL devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;

 1. Ticaret sicil gazetesi örneği,
 2. Ortakların ve şirket müdürlerinin nüfus cüzdan fotokopileri,
 3. Şirket müdürleri ve ortaklarına ait arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
 4. İmza sirküleri,
 5. Şirket kaşesi,
 6. Devralacak Tüzel kişi kiracı ise iş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 7. Vergi levhası örneği,
 8. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 9. Başvuru sahibi hâlihazırda Spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri,
 10. TJK tarafından belirlenecek şartlara haiz kefalet beyanı,
 11. Bayideki mevcut telefon ve N/N hattını üzerine aldığına dair sözleşme,
 12. Taahhütname (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 13. Tüzel kişiler için teminat 75.000 TL nakit veya en az 1 yıl süreli 75.000 TL karşılığı banka teminat mektubudur (Süresi bittiğinde yenilenecektir).,( nakit teminatın yatacağı hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlularından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır, bahse konu teminat banka teminat mektubu şeklinde verilecek ise devir günü ilgili birime teslim edilecektir.)

BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK GERÇEK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER;

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir,)
 2. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge,
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı,
 4. 6.000 TL devir işlem bedeli , (yatıralacak hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır).

NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

BAYİLİĞİN TÜZEL KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERE DEVRİ;

TJK’ nın onayı ile bayiliğini tüzel kişilere devir etmek isteyen tüzel kişilerden fatura karşılığı 10.000 TL devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;

 1. Ticaret sicil gazetesi örneği,
 2. Ortakların ve şirket müdürlerinin nüfus cüzdan fotokopileri,
 3. Şirket müdürleri ve ortaklarına ait arşiv kayıtlı adli sicil belgesi,
 4. İmza sirküleri,
 5. Şirket kaşesi,
 6. Devralacak Tüzel kişi kiracı ise iş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 7. Vergi levhası örneği,
 8. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 9. Başvuru sahibi hâlihazırda Spor toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ve son 4 haftaya ait satış dökümleri,
 10. TJK tarafından belirlenecek şartlara haiz kefalet beyanı,
 11. Bayideki mevcut telefon ve N/N hattını üzerine aldığına dair sözleşme,
 12. Taahhütname (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 13. Tüzel kişiler için teminat 75.000 TL nakit veya en az 1 yıl süreli 75.000 TL karşılığı banka teminat mektubudur (Süresi bittiğinde yenilenecektir).,( nakit teminatın yatacağı hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlularından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır, bahse konu teminat banka teminat mektubu şeklinde verilecek ise devir günü ilgili birime teslim edilecektir.)

BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK TÜZEL KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER;

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 2. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge,
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı,
 4. 10.000 TL devir işlem bedeli , (yatıralacak hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.)

NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

BAYİLİĞİN TÜZEL KİŞİLERDEN GERÇEK KİŞİLERE DEVRİ;

TJK’ nın onayı ile bayiliğini gerçek kişilere devir etmek isteyen tüzel kişilerden fatura karşılığı 10.000 TL devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;

 1. Noterden tasdikli T.C. kimlik numarasına havi resimli nüfus cüzdanı örneği,
 2. İkametgah belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalıdır),
 3. Cumhuriyet savcılığından adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış olmalı ve arşiv kaydını içermelidir),
 4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (bulunamadığı durumlarda sürücü ehliyeti fotokopisinin noterden tasdikli hali de kabul edilecektir),
 5. Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf
 6. Devralacak kişi kiracı ise iş yerinin en az 1 yıllık noter tasdikli kira kontratı, dükkan sahibi ise iş yerinin tapusunun noter tasdikli örneği,
 7. Noterden imza beyannamesi
 8. Bayideki mevcut telefon ve N/N hattını üzerine aldığına dair sözleşme,
 9. Belediye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Öncelikle başvuru yapıldığına dair Belediye evrak kaydından geçmiş belge)
 10. Devralacak kişi bordrolu çalışan ise son 3 aylık maaş bordrosu,
 11. Devralacak kişiye ait son 3 aylık banka hesap dökümü,
 12. Devralacak kişi adına varsa gayrimenkul ve tapu fotokopileri (ev, arsa, araç vb.),
 13. Banka kredi notunu gösteren belge,
 14. Taahhütname (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 15. 100 Gr. Altın karşılığı TL. bayilik teminatı (teminatın yatacağı hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlularından temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.)

BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK TÜZEL KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER;

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir,)
 2. Vergi dairesinden ve SGK’ dan borcu olmadığına dair belge,
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı,
 4. 10.000 TL devir işlem bedeli , (yatıralacak hesaba ait bilgiler, ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecek ve devir için verilen randevu gününden 1 gün önce belirtilen hesaba yatırılacaktır.)

NOT: Devir işlemleri sadece Perşembe günleri ve randevuyla yapılmaktadır. Verilecek randevuya gelmeden önce mesaj yoluyla gelen küsuratlı hasılat borcunun yatırılmış olması ve devre gelmeden önce bayide bulunan ödeme ve iptal biletlerinin tamamının ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

TÜZEL KİŞİLERDE ORTAKLIK YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE DEVİR İŞLEMİ;

Şirket ortaklık ve sermaye yapısında yapılacak tüm değişiklikler TJK’nın yazılı iznine tabi olacak, izin çerçevesinde gerçekleştirilen ortaklık ve sermaye yapısındaki değişiklikler ise, değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasına müteakip en geç 15 gün içerisinde ayrıca ve yazılı olarak TJK ya bildirilecektir. Usule uygun olmadan yapılan değişikliklerin tespiti halinde hiçbir ihtara ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın TJK tarafından bayilik sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve bayilik teminatı TJK lehine irat kaydedilir. Bayilik alan tüzel kişinin tasfiyesi halinde; tüzel kişi ortaklarından birinin bayiliği devralma talebi olduğu takdirde Sabit Ganyan Bayiliği Yönetmeliği’ nde bahsi geçen üçüncü şahıslara ve tüzel kişilere devir maddesi uyarınca işlem yapılır.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

Bayi, bayilik ruhsatında belirtilen adres dışında bayilik faaliyetini sürdüremez. Aşağıda belirtilen hallerde, nakil talebinde bulunabilecek bayiinin, nakil talebinin uygun bulunması halinde, bayilik ruhsatındaki adres güncellenerek, ruhsat yenilenir.

  Bayi:

 • iş yerinden tahliyesi halinde,
 • Yıkım ve işyerinin kullanılamaz bir hale gelmesi durumunda,
 • Bayinin mevcut işyerinden daha iyi konumda bir yere geçmeyi istemesi halinde (bu durumda işyerinin vasfı TJK tarafından takdir edilir)
 • Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ nün yıllık planlamaları çerçevesinde bayiyi daha iyi bir lokasyona taşımak istemesi halinde nakil talebinde bulunabilir.

NAKİL MÜRACAATINDA İSTENECEK BELGELER;

SAHA SATIŞ UZMANINA SÖZLÜ NAKİL TALEBİ SONRASI YAPILMASI GEREKEN;

 • 1.000.00 TL tutarındaki nakil müracaatı tetkik bedelinin yatırılması.

NAKİL TETKİK BEDELİNİN YATIRILMASI GEREKEN BANKA HESABI;

TETKİK BEDELİ BANKAYA YATIRILIRKEN BAYİ NUMARASI VE İSMİ DEKONT AÇIKLAMASINDA MUHAKKAK BELİRTİLMELİDİR.

HESAP SAHİBİ : TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞİ AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE YARIŞLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ

BANKA : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

ŞUBE : ZEYTİNBURNU ŞUBESİ

ŞUBE KODU : 168

IBAN NO : TR610001500158007281997588

TETKİKE GELEN SAHA SATIŞ SORUMLUSUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

 1. İmzalı boş ganyan bayiliği sözleşmesi, (örneği ilgili saha satış sorumlusundan temin edilecektir),
 2. Nakil müracaat dilekçesi,
 3. Kira sözleşmesi, eğer dükkân bayi sahibine ait ise tapu fotokopisi (Kira kontratı en az 1 yıllık olmalıdır, kontratın noter tasdikli örneği nakil sonuçlandıktan sonra istenecektir),
 4. Belediyeden adres tespit yazısı (gerek duyulduğu durumlarda istenecektir),
 5. Nakil istenen dükkânın içerden ve dışardan fotoğrafları (dış cephe fotoğrafları yandaki dükkânlar ve cadde / sokağı da görecek şekilde çekilmelidir).

NAKİL MÜRACAATI OLUMLU SONUÇLANAN BAYİLERDEN KARGO YOLUYLA İSTENECEK BELGELER;

 1. Kira sözleşmesinin noter tasdikli sureti, eğer dükkân bayi sahibine ait ise tapu fotokopisinin noter tasdikli sureti,
 2. Eski bayilik ruhsatı,
 3. 1 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
 4. İş yerinde telefon olduğunu gösterir belge.

Yeni iş yerlerinde bayilik standardizasyon çalışması biten bayiler, bayilik mekânının içerden ve dışardan fotoğraflarını kendilerine gönderilen tebligatta belirtilmiş olan whatsapp numarasına göndermelidir. Fotoğrafları gelen ve standardizasyon çalışmasını uygun şekilde tamamladığı tespit edilen bayilere yeni mekânda çalışmaya başlamaları için onay verilecek ve aynı gün adres düzenleme ve sigorta işlemleri tamamlanarak ruhsatları yeni adreslerine kargoya verilecektir. Onay almadan yeni yerine geçen bayilere Ganyan Bayi Yönetmeliği gereği işlem yapılacaktır.

 
 
GAZİ | TJK AT HASTANELERİ | TJK ATLA TERAPİ | TJK YAYINLARI | PONY CLUB