AT SAHİBİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. 5 adet vesikalık fotoğraf
 3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 4. İkametgâh ilmuhaberi (muhtardan resimli)
 5. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi

 6. Adli sicil raporu (657 sayılı devlet memurları kanunun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinin 5 inci alt bendine uygun)
 7. Gelir beyanı
  1. Ücretli iseniz son 1 yıllık bordro dökümleriniz, (Son 12 aylık ortalama ücretiniz 8.000 TL (ay/net olmalı.) veya
  2. İşletme sahibi iseniz vergi levhanız. ( Son mali yıla ait vergi matrahınız, ödenecek vergi düşüldükten sonra en az 96.000 TL olmalı.) veya
  3. Gayrimenkul sahibi olmak. Üzerindeki kısıtlama bedeli düşüldükten sonra (Güncel haciz bedeli, ipotek vb.) ve sahibi olduğu (belgelemesi kaydıyla) Gayrimenkullerin geriye doğru en az 12 aylık süre ile üzerine kayıtlı olması şartıyla değerinin 500. 000.-TL olmalı
  4. Noter tastikli Gayrimenkulün değeri;

   i) Gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme raporu, veya

   ii) Emlak vergisine esas değeri için ilgili Belediyeden alınacak yazı,

   veya

   iii) Tapu üzerindeki değer, ile belgelenmelidir.

   iiii) Tapu üzerinde Tapu kaydı veya değerleme raporu ile herhangi bir şerh bulunmadığı beyan edilmelidir.

   Veya, Talep tarihinden itibaren geriye doğru en az 6 aylık süre boyunca, günlük ortalaması asgari 200.000.-TL olan vadeli/vadesiz mevduat/değerli kâğıt/ kıymetli maden, hesabına sahip olunmalı..

   Veya At sahibi belgesi almak için müracaatta bulunan kişiler için, At Sahibi belgesi bulunan 1. Derece yakınlarının kefalet vermesi durumunda, kefalet veren kişi tarafından yukarıda belirtilen mali kriterlerin iki katı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. (Kefalet sadece 1 kişi için verilebilmektedir.)


 8. Nüfus cüzdan fotokopisi
 9. Özgeçmiş
 10. At sahibi sicil tablosu
 11. Üzerine kayıtlı at olduğunu gösteren belge
 12. Yarış müessesesinden iki asli üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim edilmiş bulunulduğuna dair tjk başkanlığına verilecek ranseyman belgesi
 13. Seyis kıdem tazminatı fon taahhütnamesi
 14. Taahhütname(at yarışları yönetmeliğinin 155. Maddesinin (1). Bendinin (ç) fıkrası gereği)
 15. (yukarıda belirtilen vasıflardan birine sahip olmanız gerekmektedir. Bu vasıflara sahip değilseniz müracaatınız kabul edilmeyecektir)
Eksiksiz doldurulan müracaat formları hipodromlarda bulunan yarışçılık müdürlüğüne bağlı kayıt bürolarına teslim edilecektir.


AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak nitelikler

MADDE 155

 1. At sahibi belgesi alacak kişilerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları gerekir:
  1. Reşit olmak,
  2. Bir mahkeme ilamıyla medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanmış veya meslek ve sanat icrasından veyahut kamu hizmetlerinden yasaklanmış bulunmamak,
  3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan Yarış Müessesesi personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisleri, Bakanlıkça doping ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti veya bunların eşi olmamak.
 2.  Yarış müessesesi tarafından; at yetiştiriciliği ve sahipliği ile ilgili, hipodromların bulunduğu ve yarış müessesince resmi yarışların yapıldığı tüm şehirlerde şube veya temsilcilikleri bulunan ve bütün yarışçılık unsurlarını bünyesinde barındıran derneklerden birinden at sahibi belgesi müracaatında bulunan kişi hakkında olumlu görüş istenir

At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak şartlar

MADDE 156

 1. 155 inci maddede yazılı nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyanlara at sahibi belgesi verilir:
  1. Yarış Müessesesinden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim edilmiş bulunmak
  2. Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkanlara sahip olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak belgelemek
  3. Ortak at koşturmak için noter tarafından onaylanmış at sahibi belgesine sahip olan ortaklar arasında düzenlenen sözleşme veya muvafakatnameyi Yarış Müessesesine tescil ettirmiş olmak,
  4. Üzerine kayıtlı at olduğunu gösterir belgeyi beyan etmek,
  5. Yarış müessesesi tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek.

At sahibi belgesinin geri alınması

MADDE 157

 1. Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgesi alanların bu belgeleri;
  1. 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,
  2. At sahibi belgesinin alınmasından itibaren beş yıllık süre içerisinde üzerine kayıtlı at olmadığı tespit edilmesi,
  3. 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması
  4. At sahibi ve vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması,
  durumunda Yarış Müessesesinin teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile iptal edilir ve geri alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişilerin herhangi bir şekilde at sahibi belgesine sahip olduklarının tespiti durumunda, 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen bu durumları devam ettiği sürece at sahibi belgeleri geçici olarak askıya alınır. Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleri doğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kişilerin at sahibi belgeleri kendilerine iade edilir.

Gerçek dışı takdim ve at sahibi vekilliği

MADDE 158

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen at sahibi belgesinin verilmesine engel olan hallerden herhangi birinin varlığını bildiği halde, bunun aksini belirterek at sahibini Yarış Müessesesine takdim eden şahısların bu ve daha sonraki takdimleri kabul edilmez.
 2. 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşıyan şahısların, 156 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki belgeleri ibraz ederek başvuranlardan Yarış Müessesesince uygun görülenlere at sahibi vekili belgesi verilebilir.
 3. Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi vekili belgesi alanların bu belgeleri
  1. 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,
  2. 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması
  3. At sahibi vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması,

 4. durumunda Yarış Müessesesinin teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile iptal edilir ve geri alınır.

MADDE 159 - (1) ç) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yarış Atı Sahipleri ve Vekillerine İlişkin Yönetmelik.

MADDE 160 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 161 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


AT SAHİBİ BELGESİ ALMA SÜRECİ

 • At sahibi belgesi almak isteyen şahsın,bizzat kendisi tarafından istenilen belgelerle birlikte İstanbul'da TJK Yarışçılık Müdürlüğü'ne, diğer illerde ise TJK Hipodrom Müdürlüklerine müracaat etmesi
 • TJK Hipodrom Müdürlükleri veya TJK Yarışçılık Müdürlüğü Tarafından kabul edilen müracaatların Yarışçılık Müdürlüğü Tarafından TJK Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi
 • TJK Genel Müdürlüğü’nce Evrakların İncelenmesi
 • TJK Yönetim Kurulu Kararı
 • TJK Yarışçılık Müdürlüğü Tarafından Belgelerin Tanzimi
 • Belgenin At Sahibine Teslimi
 •  
  TJK AT HASTANELERİ | TJK ATLA TERAPİ | TJK YAYINLARI | PONY CLUB