Mikrofon Sende
 
 
 
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesi (“TJK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak yetkilendirilmiş otoritelerce (BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) yayımlanmış olan tüm ikincil düzenlemeler ya da bunlarla veya faaliyetlerimiz ilgili olarak taraf olduğumuz sözleşmeler kapsamındaki yükümlülükler (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla, TJK’dan yazılı olarak, web sitesi aracılığı ile veya diğer iletişim araçlarıyla talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, Kulübümüz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Kulübümüz tarafından yapılan fınansal işlemlerin yürütümü ve sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, planlama, istatistik, güvenliğin sağlanması, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti amaçlarıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartların ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Amaç ve Kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; Kulübümüzden talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması amaçlarıyla ve ayrıca Kulübümüz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Kulübümüzün ilgili birimleri tarafından yapılması, aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, istihbarat, istatistik, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, amaçları ile; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, iş ortaklarımıza, mevzuatın izin verdiği hallerde Kulübümüzce hizmet alınan yurt içi - yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kulübümüz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sizlere sunduğumuz hizmetleri ve iktisadi faaliyetlerimizi yürütmek, bunları geliştirmek ve mevzuatın Kulübümüze yüklemiş olduğu sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet ortamı üzerinden ve diğer iletişim araçları vasıtası ile talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, iktisadi faaliyetlerimizin yürütümü ve verilen hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaların Kulübümüzün ilgili birimleri tarafından yapılması; ayrıca yasal yükümlülüklerimiz uyarınca ilgili ulusal/uluslararası kurumlara bilgi ve belge sağlamak gibi hukuki sebepleriyle, TJK Müdürlük Birimleri, ganyan bayileri, e-tjk sistemi ile Kulübümüzün sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kulübümüze iletmeniz durumunda TJK, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TJK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Soru ve talepleriniz için www.tjk.org web sitemizde detaylı olarak belirtilen iletişim kanallarından veya kvk@tjk.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla,

Türkiye Jokey Kulübü